Home > ที่เที่ยว > บางกะเจ้า การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน

บางกะเจ้า การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน

โพสเมื่อ วันที่ 29 November 2016 | เปิดอ่าน 2,795 views | หมวดหมู่ : ที่เที่ยว

บางกะเจ้า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่มาของชุมชน ประกอบด้วยด้านศิลปกรรม และสภาพวิถีชีวิตชุมชน  2) เพื่อสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนของชุมชนบางกะเจ้าที่สื่อความหมายแทนได้อย่างเหมาะสม  3)  เพื่อพัฒนาแบบรูปสัญลักษณ์ไปใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน   โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  จัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ จัดเวทีประชาคม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการจัดเวทีเสวนา วิเคราะห์ข้อมูล สรุป บรรยายเชิงพรรณนามีผลการวิจัย คือ

บางกะเจ้า

  • สภาพที่มาของชุมชน มีการตกทอดทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังปรากฏอยู่ในรูปของ งานจิตรกรรม ที่เป็นภาพวาดพุทธประวัติบนฝาผนังโบสถ์วิหาร งานสถาปัตยกรรม ที่พบเป็นอาคาร บ้าน เรือนทรงไทย วัด ศาสนสถาน เจดีย์    และสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม งานประติมากรรม เป็นงานภาพสลักไม้นูนสูงหน้าบันโบสถ์วัดป่าเกด และภาพนูนสูงซุ้มหน้าต่างโบสถ์วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ สภาพของวิถีชีวิตชุมชน มีสภาพการดำรงชีพบนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่โค้งตามพื้นที่เป็นรูปคล้ายกระเพาะหมูหรือ ถุง มีวัฒนธรรมประเพณีที่สร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ที่คนให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นลำดับชั้นอย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนของชุมชนบางกะเจ้า ได้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ได้ข้อสรุปปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบตามลำดับ ดังนี้คือ (1) พื้นที่สีเขียว ความน่าอยู่อาศัย และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (2) วัดและสิ่งที่เชื่อมโยงกับวัด (3) ตลาดน้ำและโฮมสเตย์ ตำบลบางน้ำผึ้ง (4) สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์ลัดโพธิ์ สวนสุขภาพและคลองลัดโพธิ์
  • การนำสัญลักษณ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนบางกะเจ้า และเป็นสื่อที่นำไปสู่การประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว โดยได้นำสัญลักษณ์ไปพัฒนาเป็นกล่องขนมไทย จัดทำเป็นสติกเกอร์ที่นำเอาสัญลักษณ์ไปออกแบบเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร และออกแบบป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

จากผลที่ได้นำภาพสัญลักษณ์  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สื่อการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจุดต่าง ๆ ที่สำคัญของพื้นที่เป็นการสร้างความเป็นเอกภาพในการสื่อสาร ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว   จำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์สัญลักษณ์ เพื่อให้สามารถจัดการบริหารสิทธิประโยชน์จากการสร้างตราสัญลักษณ์ของพื้นที่ขึ้น และได้มีการหารือร่วมกันในการจัดตั้งองค์การเพื่อบริหารสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ตราอย่างเป็นทางการ และพัฒนาการใช้สัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่อง เที่ยว บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า 4) เพื่อทราบความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 5) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ด้านองค์ประกอบทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่/ ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา 2) นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่บางกะเจ้าไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนในชุมชนนั้นสนับสนุนการปั่นจักรยานท่องเที่ยว โดยมีการค้าขายตามเส้นทางที่ใช้ปั่นจักรยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 4) ภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว โดยมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน 5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และสถานที่/ ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาอย่างสม่ำเสมอ

คำสำคัญ: คำสำคัญ เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Abstract
This research focuses on the guidelines of marketing development for tourism bike route for sustainable tourism with community participation in Bangkachao Prapradaeng district, Samutprakan province. The purposes of this study are: 1) To investigate the major factor of 7P’s which is the most significant for tourists to the tourism bike route in Bangkachao Prapradaeng district, Samutprakan province. 2) To compare the factors of 7P’s which is the most significant for tourists to the tourism bike route in Bangkachao Prapradaeng district, Samutprakan province classified by general personal information. 3) To study the level of participation of people in community to develop a model of 7P’s for the tourism bike route in Bangkachao. 4) To acknowledge the thoughts of government sectors about the development plan of 7P’s model. 5) To steer the direction of the tourism bike route in Bangkachao Prapradaeng district, Samutprakan province development plan. The study result reveals that 1) Tourist gives physical factor the most importance followed by the physical evidence, place/ distribution channel, and pricing. 2) The tourist that has different personal factors, similarly emphasize the 7P’s of tourism bike route in Bangkachao. 3) People in community support the tourism bike riding by providing the food stands along the bike route. 4) Government gives the support to this activity by setting up the campaign which is relevant to riding bike. 5) Promote the PR of physical factor, location, and distribution channel to gain more tourists in the long term
Keyword: keyword: bike route, sustainable tourism, community participation

ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย

บางกะเจ้า
พื้นที่ชุมชนบางกะเจ้าประกอบด้วย 6 ตำบล คือ ตำบล บางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลทรงคะนอง และตำบลบางกระสอบ ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่สีเขียวรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูหรือแอกวัว หรือเรียกว่าคุ้งกระเพาะหมู แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ ท่ามกลางความเจริญเติบโตของเมือง รอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา จนกลายเป็นแหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลก และถูกขนานนามว่า เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่บางกะเจ้า ใน 6 ตำบล (ชัยรัตน์ บุญนาค อ้างถึงในธวัช ศรีธรรมวงศ์, 2554 หน้า 1) ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวชมวิถีวัฒนธรรม ในตำบลทรงคนอง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์คลองลัดโพธิ์ พิพิธภัณฑ์มอญวัดคันลัด หมู่บ้านมอญทรงคนอง (สงกรานต์ สะบ้า แห่หงส์ตะขาบ ศาลเจ้าพ่อลัดโพธิ์) ตำบลบางยอ ได้แก่ ศาลปู่สันดอน ตำบลบางกระสอบ ได้แก่ หอวัฒนธรรมวัดบางกระสอบ บ้านทรงไทย ตำบลบางน้ำผึ้ง ได้แก่ โฮมสเตย์ วัดบางน้ำผึ้งใน วัดบางน้ำผึ้งนอก บ้านเรือนไทยตลาดน้ำ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดบางกอบัว วัดบางกอบัว ไหว้พระ 9 วัด และไหว้พระ 12 ราศี ตำบลทรงคนอง ได้แก่ วัดคันลัด (ราศีสิงห์) วัดจากแดง (ราศีมังกร) วัดป่าเกด (ราศีกันย์) ตำบลบางยอ ได้แก่ วัดบางขมิ้น (ราศีพฤกษ์) วัดบางกะเจ้ากลาง (ราศีตุลย์) วัดบางกระเจ้านอก (ราศีมีน) วัดกองแก้ว (ราศีเมษ) ตำบลบางกระสอ ได้แก่ วัดบางกระสอบ (ราศีธนู) ตำบลบางน้ำผึ้ง ได้แก่ วัดบางน้ำผึ้งใน (ราศีกรกฎ) วัดบางน้ำผึ้งนอก (ราศีพฤศจิ) ตำบลบางกอบัว ได้แก่ วัดบางกอบัว (ราศีเมถุน) ตำบลบางกะเจ้า ได้แก่ วัดราษฎร์รังสรรค์ (ราศีกุมภ์)
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ สถานีเพาะชำกล้าไม้ สวนป่าทรงคนอง สวนป่าลำพู (บางกะสอบ) สวนป่าบางน้ำผึ้ง พักโฮมสเตย์ชมหิ่งห้อย สวนศรีนครินทร์เขื่อนขันธ์ (ป่าจาก ป่าชายเลน) พิพิธภัณฑ์ปลากัด
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางการเกษตร ได้แก่ สวนเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ การทำปุ๋ยหมักจากขยะชุมชน แปลงอนุรักษ์มะม่วงน้ำดอกไม้ น้ำตาลมะพร้าว ไม่ประดับ วนพฤกษการ์เด้นท์ สวนนมากแดงลุงกลม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรือนเพาะชำไม้ประดับใบ ชมรมหมากผู้หมากเมียพระประแดง ฟาร์มเห็ดช่างแดง กลุ่มแม่บ้านเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสวนเกษตรแบบผสมผสาน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบางกะเจ้า เป็นการเชื่อมต่อศูนย์กลางชุมชน และเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนอาคารโบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน การจัดทำการตลาดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน โดยเป็นส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมชมได้อีกทางหนึ่ง การเดินทางโดยใช้เส้นทางจักรยานเป็นการดำเนินการที่สามารถสร้างการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสสภาพแวดล้อมที่ดี และทัศนียภาพที่สวยงาม

http://www.edtguide.com/article/438823/

  • ข่าวที่น่าสนใจ
  • ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • หัวหิน ทริปตะลุยกินทั้ง 2 วัน 1 คืน
    ครั้งแรกกับการลงรีวิวพันทิป เนื่องจากได้ไปเที่ยวหัวหินมาครับ เลยเอามาลงให้อ่านกันครับ เพราะว่าที่ได้ไปหลายๆแห่งก็หาจากรีวิวของหลายๆคนในที่นี้ ลองเข้ามาอ่านและติชมกันได้ครับ เนื่องจากตอนนี้กำลังทำงานค่อยๆเก็บเงินไปเที่ยว ไปเที่ยวไหนก็จะกลับมารีวิวกันครับ