Home > ที่เที่ยว > ที่เที่ยวเชียงใหม่ : ข้อมูลเชียงใหม่ ทุกอำเภอ ที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง

ที่เที่ยวเชียงใหม่ : ข้อมูลเชียงใหม่ ทุกอำเภอ ที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง

โพสเมื่อ วันที่ 24 January 2017 | เปิดอ่าน 1,927 views | หมวดหมู่ : ที่เที่ยว

ที่เที่ยว เชียงใหม่

             เชียงใหม่ (คำเมือง: เจียงใหม่ ) เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1,735,762 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของเมียนมา

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 26 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกำลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์

อ่านบทความ เชียงใหม่

ประวัติ เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” (คำเมือง: )[4]) สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย และมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559

ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองรัตตนติงสาอภินวปุรี (คำเมือง: ))

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม่และเป็นประมุขแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) และต่อมา เจ้านายซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆ สืบต่อมา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า “มณฑลพายัพ” ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น “จังหวัด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน

…เมือเชียงใหม่นี้เหมือนหนึ่งเปนเพชรซึ่งประดับมงกุฎของเมืองไทย ถ้ามงกุฎปราศจากเพชรประดับก็จะไม่ผ่องใสงดงามได้…

อ่านบทความ สถานที่เที่ยว ใน เชียงใหม่

อาณาเขตจังหวัดเชียงใหม่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พม่า

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน และ ตาก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงรายและลำปาง

จังหวัด เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๐,๑๐๗.๐๕๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่า มีพื้นที่มากที่สุด ในประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๖๙๖ กิโลเมตร

แบ่ง การปกครอง ออกเป็น ๒๒ อำเภอ กับ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอก๋อย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง กิ่งอำเภอแม่ออน และกิ่งอำเภอดอยหล่อ

คำขวัญ เชียงใหม่

” ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ “

ที่เที่ยว เชียงใหม่ แต่ละอำเภอ

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม

อยู่ทางติดตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 156 กิโลเมตร ขึ้นชื่อมากที่สุดก็ต้องเป็นนาขั้นบันได ที่สวยไม่แพ้ที่ใดในโลก ซึ่งนาขั้นบันไดที่แม่แจ่มมีอยู่ด้วยกันหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านป่าปงเปียง บ้านกองกาน บ้านแม่ปาน  บ้านแม่ศึก บ้านแม่แขก แต่ละแห่งมีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางหมู่บ้านอาจต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอแม่แจ่ม –  อุทยานแห่งชาติแม่โถ  อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.เชียงดาว

ต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง อำเภอเก่าแก่ที่มีอายุการจัดตั้ง 100 ปี แล้วเมื่อ พ.ศ.2553 อยู่ทางทิศเหนือห่างจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ 72 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมของนักเดินป่าและปีนเขาคงเหนือไม่พ้น ดอยหลวงเชียงดาว อยู่ในเขตรักษอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ยอดสูงสุดของดอยเชียงดาว เรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาวมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปกรวยคว่ำสูง 2,195 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดดอยที่สูงอันดับ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และผ้าห่มปก บนยอดดอยสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบด้าน นอกจากนั้นในตอนกลางคืนยังเป็นช่วงเวลาที่นักถ่ายภาพต้องกดชัตเตอร์ไม่ยั้งเพราะในบางครั้งคุณอาจเห็นทางช้างเผือกที่งดงาม ที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างคือไฮไลต์อย่างกวางผา ที่ไม่ใช่ว่าจะปรากฏกายง่ายๆ ให้ใครเห็น

และอีกหนึ่งที่พักที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เมื่อได้ไปเยือนอำเภอเชียงดาว นั่นก็คือที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านอย่างบ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ ที่พักเล็กๆ กลางดอยเชียงดาว มีระเบียงหน้าห้องพัก ตอนเช้าชมหมอกหน้าบ้านตอนกลางคืนชมจันทร์และดวงดาวโรแมนติกสุดๆ ที่สำคัญค่าที่พักคนละ 500 บาท รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอเชียงดาว – ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน  ถ้ำเชียงดาว  โครงการหลวงห้วยลึก

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.แม่ริม

อำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่กับระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร คุณก็จะได้พบกับความงดงามของธรรมชาติ ทะเลหมอกยามเช้า สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตคงหนีไม่พ้น ดอยม่อนแจ่ม ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เป็นดอยที่ห้อมล้อมไปด้วยความสวยงามของทะเลหมอกและดินแดนแห่งขุนเขารายล้อม สุดแสนจะสบายใจกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่ออกดอกชูช่อรอนักท่องเที่ยวไปชื่นชมความงดงาม

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอแม่ริม – พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน  น้ำตกแม่สา  สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ  อุทยานแห่งชาติขุนขาน

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.สะเมิง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร สะเมิงเมืองแห่งสตรอว์เบอร์รีคุณจะมีความสุขเมื่อได้เห็นสองข้างทางที่พ่อค้าแม่ค้าต่างขนพืชผลมาวางจำหน่ายในเพิงเล็กๆ โดยเฉพาะฤดูกาลของสตรอว์เบอร์รีในฤดูหนาวสตรอว์เบอร์รีสีสดจะวางเรียงรายน่าซื้อกลับให้เต็มรถเลย ไปสะเมิงทั้งทีก็ต้องแวะเที่ยวไร่ โดยเฉพาะ ไร่วงศ์วาน ไร่สตรอว์เบอร์รีปลอดสารพิษ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา แถมยังมีบ้านพักให้บริการ ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกสูดโอโซนให้เต็มปอด แล้วเดินทอดน่องไปเก็บสตรอว์เบอร์รี เชื่อว่าใครอ่านถึงบรรทัดนี้ต้องเคลิ้มแบบที่เรากำลังเป็นอยู่แน่นอน

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอสะเมิง – ม่อนอังเกตุ  หมู่บ้านปางขุม

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.แม่ออน

อำเภอขนาดเล็กๆ ที่อยู่รอบนอกของเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังได้รับการพูดถึงมากอีกที่นั่นก็คือ โครงการหลวงตีนตก เป็นอีกศูนย์ฯ หนึ่งที่เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร ทำให้เป็นสถานที่ที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีลำธารไหลผ่าน มีบ้านพักให้บริการเริ่มตั้งแต่ราคา 1,500 บาท

อีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลจากโครงการหลวงตีนตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคที่กำลังมาแรงต้องยกให้ The Giant Chiangmai ร้านกาแฟสุดเท่ที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ ต้องเดินข้ามสะพานไม้ไปยังบริเวณร้าน มีกิจกรรมน่าตื่นเต้นให้สนุกกันที่สำคัญบ้านพักเปิดใหม่วิวภูเขาสุดฟินที่ใครเห็นต้องอยากเช็คอินลากกระเป๋าเข้าไปพักสักคืน

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอแม่ออน – วัดพระธาตุดอยผาตั้ง น้ำพุร้อนแม่ออน  ถ้ำเมืองออน น้ำตกแม่กำปอง หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่กำปอง และวังเย็น

ขอบคุณภาพจากคุณ Kulawat Phetsuwan คุณ yachair  และเฟสบุ๊ค The Giant Chiangmai

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.ฝาง

เป็นอำเภอที่มีประชากรอันดับ 2 รองจากเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางไปเชียงรายได้หลายช่องทาง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก) ครอบคลุมอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่อาย มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยผ้าห่มปก ซึ่งสูงอันดับ 2 ของประเทศไทย สภาพอากาศจึงหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.แม่แตง

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 87 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอเชียงดาว ทิศตะวันออกติดกับ อำเภอพร้าวทิศใต้ติดกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เหมาะแก่การพักผ่อนชิลล์ๆ ชมวิวน้ำกับขอบฟ้า คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นี่มีแพจากเอกชนให้บริการบ้านพัก ร้านอาหาร และกิจกรรมเพียบ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอแม่แตง  – น้ำตกหมอกฟ้า  ถ้ำค้างคาว  น้ำออกรู  ตาดผาลาด

ขอบคุณภาพจาก เรือนแพเอกชัย

ที่เที่ยว เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า

เป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด อยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ 125 กิโลเมตร พื้นที่บางส่วนของอำเภอเป็นทะเลสาบจากเขื่อนภูมิพลในจังหวัดตาก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอนี้จึงต้องเป็น ทะเลสาบดอยเต่า พื้นที่ที่น้ำท่วมถึงหลังจากสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาและทะเลหมอก แพพักที่ทะเลสาบแห่งนี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปพักผ่อนเป็นจำนวนไม่น้อย ยิ่งในฤดูหนาวแล้วยิ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวกันมากเลย ที่นี่จะมีทั้งแพพักและแพอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว หากใครสนใจแบบแพลากจูงไปจอดเที่ยวตามที่ต่างๆ ก็มีให้บริการ หรือการใช้แพลากจาก อ.ดอยเต่าไปจนถึงหน้าเขื่อนภูมิพล ซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ 1 วัน 1 คืน กิจกรรมบนแพจึงมีแต่การกิน นอน เล่นน้ำ ไปเป็นแก๊งค์จะสนุกสุดๆ

http://www.edtguide.com/

  • ข่าวที่น่าสนใจ
  • ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • หัวหิน ทริปตะลุยกินทั้ง 2 วัน 1 คืน
    ครั้งแรกกับการลงรีวิวพันทิป เนื่องจากได้ไปเที่ยวหัวหินมาครับ เลยเอามาลงให้อ่านกันครับ เพราะว่าที่ได้ไปหลายๆแห่งก็หาจากรีวิวของหลายๆคนในที่นี้ ลองเข้ามาอ่านและติชมกันได้ครับ เนื่องจากตอนนี้กำลังทำงานค่อยๆเก็บเงินไปเที่ยว ไปเที่ยวไหนก็จะกลับมารีวิวกันครับ